INSA

תקנון שימוש ופרטיות

כללי 

 1. הקפידו לעיין ולהתעדכן בתנאי השימוש. שימוש של משתמש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש המפורטים להלן, ללא כל הגבלה או הסתייגות, ותקנון זה עשוי להשתנות ככל שתמצא לנכון העסק, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי העסק ו/או מי בשמם.
 2. אלא אם צוין אחרת, תנאי השימוש מהווים חוזה מחייב בין העסק לבין כל מי שגולש, מתבונן, משתמש, רוכש ו/או משתמש בכל דרך אחרת באתר או במידע המצוי בו (להלן: “המשתמש” או “המשתמשים” , המנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון ובאתר מיועד לנשים וגברים כאחד).
 3. הנהלת העסק שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הפעילות באתר (מלאה או חלקית) בכל עת ללא הודעה מוקדמת (באופן מלא או חלקי).
 4. העסק שומר לעצמו את הזכות לסרב לאפשר לכל אדם ולכל קבוצת אנשים להשתמש באתר, ללא קשר לשאלה האם שימוש כאמור אושר בעבר. הפסקת ו/או חסימת הגישה לרכישת מוצרים ו/או גלישה באתר נעשה על פי שיקול דעתם הבלעדי של הנהלת העסק ומכל סיבה שהיא.
 5.  

בעלות וזכויות יוצרים

 1. זכויות היוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר הינם קניינה של העסק בלבד (בין אם רשומות ובין אם לא רשומות) הנוגעות לאתר מכל סוג וסוג, לרבות סימני מסחר, פטנטים, זכויות יוצרים, אופן הצגתו ועיצובו של האתר ומאגרי המידע שלו (לרבות מוצרים ושירותים), עיצובים, איורים, צילומים, תמונות, קטעי אודיו, וידאו, טקסט, גרפיקה וכדומה), קוד המחשב של האתר, דומיין וכל פרט רלוונטי אחר של האתר והפעלתו, זה של האתר עסק ו/או הינה רכושו הבלעדי של מי מטעמה, וכל שימוש בזכויות הנ”ל הינו בלעדי לעסק (להלן: “מידע”).
 2. אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור, לשווק ולתרגם כל חלק מהמידע באתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסט וקוד מחשב) ללא אישור מפורש מראש ובכתב מהעסק.

אחריות

 1. השימוש באתר הינו באחריות המשתמשים בלבד. מובהר כי העסק ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יהיו אחראים לכל נזק (ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או אחר) שייגרם למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים, כגון עקב גורם כלשהו כתוצאה משימוש או רכישות שבוצעו דרך אתר זה, לרבות אובדן הכנסות ו/או הלנת רווחים מכל סיבה שהיא.
 2. לא תהא למשתמש באתר כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי העסק בקשר עם האתר, הפריטים המוצעים במסגרתו או תכניו. העסק אינו מתחייב כי תוכן האתר (לרבות תוכן גולשים) יהיה מלא, נכון, חוקי, מדויק או יעמוד בציפיות ו/או דרישות המשתמשים.
 3. משתמש האתר ישפה את העסק, עובדיו, מנהליו ו/או סוכניו בגין כל נזק, הפסדים, אובדן רווחים, תשלומים או עלויות (לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט) כתוצאה מההפרה של התנאים ובגין כל תביעה או דרישות שיוגשו על ידי צדדים שלישיים כתוצאה מתכני המשתמש ו/או כתוצאה מגישה ו/או גלישה באתר או משימוש בשירותי האתר.

אבטחה ופרטיות

 1. המשתמש מצהיר כי ידועה לו שהשימוש באתר זה מצריך מסירת מידע אישי (לרבות שם, מייל, מספר טלפון, כתובת ותאריך לידה) אשר יישמר על ידי העסק במאגר מידע הרשום על שמה וכי המשתמש באתר לא יטען כל טענה כלפי העסק ו/או ידרוש ממנה לוותר על כל אחת מהטענות ו/או הטענות הנ”ל בגין מסירת פרטיה והשימוש בפרטיה, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.
 2. בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות המשתמש (ובכלל זה פרטים אישיים), הדפים, המוצרים ו/או הפריטים ו/או המודעות ו/או התכנים שהוצגו בפני המשתמש ו/או אשר גילה בהם עניין, זמן שהיה המשתמש באתר והפעולות שבוצעו על ידו באתר, כך שהעסק רשאי לאחסן ולהשתמש במידע למטרותיו, בכפוף למגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין, לרבות לצורך הפקה וניתוח מידע סטטיסטי, והמשתמש לא יטען טענות ו/או תביעות כלפי ו/או ידרוש מאדם כלשהו לייצג את העסק ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה הנוגעים לאמור לעיל. העסק יהיה רשאי לספק נתונים סטטיסטיים כאמור לצדדים שלישיים במידה והנתונים אינם מתייחסים למשתמש אישי ו/או מאפשרים את זיהויו באופן אישי.
 3. העסק אחראי לשמירה על פרטיות פרטי המשתמש (במידת האפשר), אך שומר לעצמו את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (למיטב ידיעתה) במקרה של נזקי התנהגות ו/או מחדלים ו/או כל שלישי ו/או שימוש של המשתמש בשירותי העסק לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם העסק קיבלה צו שיפוטי המורה לה למסור את נתוני המשתמש לצדדים שלישיים וכן לצורך מחלוקות ו/או הליכים משפטיים.
 4. הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווים הסכמה של המשתמש כי העסק יוכל להפעיל בקרה ממוחשבת על השימוש בשירותים באמצעות Cookies ו/או אמצעים דומים למטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירות, למטרת פניה למשתמש בכל דרך, לרבות בדרך של דיוור ישיר של חומר שיווקי ופרסומי ו/או אחר בכל אמצעי תקשורת (לרבות ב-SMS ודוא”ל), עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי ו/או לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכדומה. העסק יהיה רשאי להשתמש בכל מידע מהאתר על מנת לשלוט ו/או לפקח ו/או לפתח ו/או לשמור על איכות השירותים, רמתם ושלמותם ו/או כדי לעמוד בכל דין ו/או לצרכיו.
 5. העסק רשאי לשנות מעת לעת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
כלי נגישות

Powered by - Wemake